صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرف
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 91
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد حسابداري - بررسي امکان تشخيص استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود رایگان چکیده پایان نامه ارشد حسابداری بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفشده در بورس

پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته در بورس

فرمت DOC تعداد صفحه 230 حجم فایل 350 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته در بورس

 • فصل اول
 • كلیات پژوهش
 • مقدمه
 • بیان مساله و علل انتخاب موضوع
 • اهداف پژوهش
 • اهمیت پژوهش
 • نوع طرح و پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو زمانی
 • محدویت های پژوهش
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • ابزار اندازه گیری اطلاعات
 • واژگان کلیدی و اصطلاحات
 • ساختار پژوهش
 • فصل دوم
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • مقدمه
 • گفتار اول
 • تاریخچه
 • مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز(ICAEW)
 • متن پیشنهادی
 • متن پیشنهادی
 • شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات شماره 4
 • بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات
 • گفتار دوم
 • مبانی نظری
 • تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات
 • شناخت
 • قطع شناخت
 • تهاتر
 • نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم
 • معاملات مرتبط
 • گفتار سوم
 • چارچوب گزارشات مالی
 • اصولاً گزارشات مالی شامل چهار بخش عمده می باشد
 • ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع
 • ترازنامه
 • دارائیها
 • بدهیها
 • حقوق صاحبان سهام
 • صورتهای مالی اساسی دیگر
 • یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاجبان سهام (MD&A) و سایر افشاءها
 • گفتار چهارم
 • فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از ترازنامه
 • آنچه برای انرون اتفاق افتاد
 • تاریخچه انرون
 • نقش آرتور اندرسن
 • گزارش پاورز و باتسن
 • گفتار پنجم
 • شرکتها با اهداف خاص
 • مقدمه
 • شرکتها با اهداف خاص چگونه شرکتهایی هستند
 • ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه
 • گفتار ششم
 • قانون ساربینز اکسلی
 • مقدمه
 • ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از ترازنامه
 • استانداردهای افشاء
 • اقلامی كه افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است
 • افشاءهای تعهدات قراردادی
 • گفتار هفتم
 • شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی
 • تعریف شرکت شبه فرعی
 • معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق
 • ارتباط شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی با تامین مالی خارج از ترازنامه
 • گفتار هشتم
 • سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها
 • سرمایه گذاریهایی که نه موجب افزایش نفوذ می شوند نه موجب افزایش کنترل می‌شوند
 • سرمایه گذاریهایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل نمی شود
 • سرمایه گذاریهایی که باعث کنترل می شود
 • موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای سرمایه گذاری
 • تلفیق
 • گفتار نهم
 • اجاره های بلند مدت
 • ارزیابی معامله
 • ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
 • موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره ها
 • گفتار دهم
 • فروش و اجاره آن از خریدار
 • ارزیابی معامله
 • اجاره های سرمایه ای
 • اجاره های عملیاتی
 • موضوع خارج از تراز نامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار
 • استاندارد بین المللی حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار شماره 28 و 98
 • گفتار یازدهم
 • فروش و توافقات بازخرید
 • ارزیابی معامله
 • ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
 • موضوع خارج از تراز نامه در حسابداری برای فروش و توافقات باز خرید
 • شیوه حسابداری
 • گفتار دوازدهم
 • کالاهای امانی
 • ارزیابی معامله
 • ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
 • حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا به سازنده
 • چه قیمتی باید پرداخت شود تا سرانجام مالکیت به فروشنده انتقال یابد
 • آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد یا خیر
 • آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد
 • موضوع خارج از تراز نامه در حسابداری برای کالاهای امانی
 • گفتار سیزدهم
 • نقل و انتقالات دارائیهای مالی با مشارکتهای مداوم
 • ارزیابی معاملات
 • موارد افشاء طبق SFAS شماره 140
 • موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات داراییهای مالی
 • گفتار چهاردهم
 • تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
 • روشهای تجزیه و تحلیل
 • محاسبه و تفسیر نسبتهای مالی
 • طبقه بندی نسبتها
 • نسبتهای نقدینگی
 • نسبتهای فعالیت
 • نسبتهای سرمایه گذاری
 • نسبتهای سود آوری
 • نسبت جاری
 • نسبت سریع (آنی )
 • نسبت نقدینگی
 • نسبت کل بدهی
 • نسبت فزونی بدهیها بردارائیها
 • فرض تداوم فعالیت
 • نشانه های مالی
 • نشانه های عملیاتی
 • سایر نشانه ها
 • گفتار پانزدهم
 • پیشینه پژوهش
 • نتیجه گیری
 • فصل سوم
 • روش‌شناسی پژوهش‌(متدولوژی)
 • مقدمه
 • اهداف پژوهش
 • روش جمع آوری داده ها
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو موضوعی
 • جامعه آماری
 • نحوه گرد آوری اطلاعات
 • نمونه گیری
 • فرضیه های پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش
 • اندازه گیری متغیر های پژوهش
 • روش آماری آزمون فرضیه ها
 • آزمون t برای نمونه های وابسته
 • آزمون ناپارامتری ویلکاکسون
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش
 • مقدمه
 • نتایج تحلیل دادها
 • نتایج تحلیل داده ها- سال 81
 • نتایج تحلیل داده ها - سال 82
 • نتایج تحلیل داده ها - سال 83
 • نتا یج تحلیل داده ها - سال 84
 • نتا یج تحلیل داده ها - سال 85
 • نتیجه گیری
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه
 • خلاصه ای از کل پژو هش
 • خلاصه یافته های پژو هش
 • نتیجه گیری
 • نتایج تجزیه و تحلیل آماری
 • پیشنهادات در دو قسمت بشرح زیر ارائه می شود
 • 5پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش
 • پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
 • فصل ششم
 • پیوست‌هاو ضمائم