صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد زمین شناسی گرایش نفت - بررسی رسوبات حوضه زاگرس ومدلسازی نرم افزاری آن
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 95
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد زمين شناسي گرايش نفت - بررسي رسوبات حوضه زاگرس ومدلسازي نرم افزاري آن
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود رایگان چکیده پایان نامه ارشد زمین شناسی گرایش نفت بررسی رسوبات حوضه زاگرس ومدلسازی نرم افزاری آن

پایان نامه ارشد زمین شناسی گرایش نفت - بررسی رسوبات حوضه زاگرس ومدلسازی نرم افزاری آن

فرمت DOC تعداد صفحه 250 حجم فایل 33500 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد زمین شناسی گرایش نفت - بررسی رسوبات حوضه زاگرس ومدلسازی نرم افزاری آن

 • چکیده
 • مقدمه
 • کاربرد ژئوشیمی آلی در اکتشاف منابع هیدروکربوری
 • اهداف پروژه
 • فصل اول
 • زمین‌شناسی زاگرس (با نگرش به نواحی خوزستان و فروافتادگی دزفول)
 • کلیات
 • تقسیم بندی حوضه رسوبی زاگرس
 • پهنه‌های رسوبی - ساختاری ایران (اقتباس از علوی نائینی
 • دشت خوزستان
 • منطقه چین خورده زاگرس
 • منطقه رورانده زاگرس
 • فروافتادگی دزفول
 • چینه‌شناسی زاگرس
 • تشکیلات ژوراسیک در زاگرس
 • کلیات
 • سازند دولومیتی نیریز
 • سازند انیدریتی عدایه
 • سازند آهکی موس
 • سازند انیدریتی علن
 • سازند کربناتی- شیلی سرگلو
 • سازند آهکی نجمه
 • سازند تبخیری گوتنیا
 • سازند کربناتی سورمه
 • تشکیلات کرتاسه در زاگرس
 • کلیات
 • کرتاسه پایینی (نئوکومین- آپتین)
 • ناحیه فارس و جنوب فروافتادگی دزفول
 • کرتاسه میانی (آلبین-تورونین)
 • کرتاسه بالایی (کنیاسین- ماستریشتین)
 • تشکیلات کرتاسه پایینی در زاگرس
 • سازند آهکی فهلیان
 • سازند شیلی- آهکی گدوان
 • سازند آهکی داریان
 • سازند شیلی گرو
 • تشکیلات کرتاسه میانی در زاگرس
 • سازند شیلی کژدمی
 • سازند آهکی سروک
 • کرتاسه بالایی در زاگرس
 • سازند آهکی ایلام
 • سازند شیلی گورپی
 • تشکیلات ترشیری در زاگرس
 • کلیات
 • ترشیری پایینی (پالئوسن- میوسن پیشین)
 • سازند شیلی پابده
 • سازند آهکی آسماری
 • گسترش جغرافیایی
 • ترشیریی بالایی (میوسن پیشین- پلیوسن)
 • چرخه‌رسوبی فارس
 • سازند تبخیری گچساران
 • سازند مارنی میشان
 • سازند آواری آغاجاری
 • برش نمونه سازند آغاجاری
 • سازند کنگلومرایی بختیاری
 • سنگ‌شناسی
 • فصل دوم
 • سنگ منشاء هیدروکربن
 • شرایط و محیط‌های مناسب جهت رسوبگذاری و حفظ ماده آلی
 • مناطق با جریان‌های بالا رونده
 • دریاچه‌های بزرگ احیایی
 • حوضه‌های نیمه محدود
 • حوضه‌های عمیق و بسته اقیانوسی
 • کربن آلی کل
 • کروژن‌ و انواع آن
 • تعریف
 • اجزای تشکیل دهنده کروژن
 • ماسرال ویترینیت
 • ماسرال اگزینیت (لیپتینیت)
 • ماسرال اینرتینیت
 • انواع کروژن
 • کروژن‌های نفت‌زا
 • کروژن‌تیپ
 • کروژن‌ تیپ
 • کروژن‌های گاززا
 • کروژن‌های خنثی (عقیم)
 • نحوه تشکیل هیدروکربن
 • مراحل تشکیل هیدروکربن‌ از سنگ منشاء با افزایش عمق تدفین
 • مرحله دیاژنز (Diagenesis)
 • مرحله دیاژنز اولیه
 • مرحله دیاژنز ثانوی
 • مرحله کاتاژنز(Catagenesis)
 • مرحله متاژتر
 • ارزیابی سنگ منشاء
 • روش پیرولیز
 • خصوصیات سنگ منشاء به وسیله روش پیرولیز
 • کمیت ماده آلی
 • کیفیت ماده آلی (کروژن‌های تیپIII, II, I )
 • مرحله بلوغ
 • شاخص دگرسانی حرارتی (TAI)
 • مطالعه فلورانس زایی
 • اندیس دگرسانی کنودونت
 • ضریب انعکاس ویترینیت
 • توزیع سنگ های منشاء موثر نفت در جهان
 • فاکتورهای ژئوشیمیایی کنترل کننده سنگ منشاء
 • توزیع چینه شناختی سنگهای منشاء موثر براساس نفت موجود در مخازن جهان
 • رابطه تشکیل سنگ منشاء با تکتونیک
 • سنگ‌های منشاء نفت در حوضه رسوبی زاگرس
 • فصل سوم
 • مدل سازی‌ژئوشیمیایی(حرارتی)
 • مبانی مدل‌سازی حرارتی و کاربردهای آن
 • مقدمه
 • اهداف
 • انواع مدل‌سازی حرارتی
 • مدل‌سازی اندیس زمان- حرارت
 • مدل‌سازی سینیتیکی
 • مدل‌سازی -آرینوس
 • مدل سازی شاخص‌های حرارتی
 • مدل‌سازی تشکیل هیدروکربن
 • مدل‌سازی شکسته‌شدن مولکول‌های نفت
 • کراکینگ نفت در سنگ منشاء
 • کراکینگ نفت در سنگ مخزن
 • کاربردهای مدل‌سازی حرارتی
 • داده‌های زمین‌شناسی ورودی در نرم‌افزارهای مدل‌سازی
 • سنگ شناسی
 • سن واحدهای سنگی
 • ضخامت واحدهای سنگی
 • عمق آب
 • دگرشیبی
 • خواص پتروفیزیکی
 • گسل‌خوردگی
 • شیب زمین گرمایی
 • دمای سطح زمین
 • هدایت گرمایی
 • فرایند بهینه‌سازی در مدل‌سازی حرارتی
 • ارزیابی سنگ‌های منشاء با استفاده از روش لوپاتین
 • مقدمه
 • روش رسم منحنی‌های تاریخچه تدفین
 • محاسبه بلوغ حرارتی سنگ منشاء
 • فاكتور‌های تدفین موثر بر بلوغ حرارتی
 • تعیین پارامترهای سینیتیکی برای تولید نفت و تغییر این پارامترها با نوع كروژن
 • شرح یك روش گرافیكی برای مدل سازی پنجره‌های نفت و گاز
 • تكامل تدریجی حوضه‌های رسوبی وتاثیر آن بر بلوغ هیدروكربن‌ها
 • مقدمه
 • مدل‌های تئوری
 • رسوبگذاری آنی
 • رسوبگذاری پیوسته
 • آنالیز حساسیت
 • فصل چهارم
 • نتایج مدل سازی حرارتی (ژئوشیمیایی) نرم افزارها
 • چاه آغاجاری
 • نرم افزاراول
 • نرم افزار دوم ،Winbury
 • نرم افزارسوم ،Genex
 • نتیجه گیری مدل‌سازی در چاه آغاجاری – 140
 • چاه بینک – 4
 • نرم افزاراول،Pars Basin Modeler (PBM)
 • نرم افزار دوم ،Winbury
 • نرم افزارسوم ،Genex
 • نتبجه گیری مدل سازی حرارتی درچاه بینک – 4
 • چاه گچساران – 83
 • نرم افزار اول، Pars Basin Modeler
 • نرم افزار دوم ،Winbury
 • نرم افزارسوم ،Genex
 • نتبجه گیری مدل سازی حرارتی درچاه گچساران - 83
 • چاه منصوری - 6
 • نرم افزاراول،Pars Basin Modeler (PBM)
 • نرم افزار دوم ،Winbury
 • نرم افزارسوم ،Genex
 • نتبجه گیری مدل سازی حرارتی درچاه منصوری - 6
 • چاه پارسی- 35
 • نرم افزار اول، Pars Basin Modeler
 • نرم افزار دوم ،Winbury
 • نرم افزارسوم ،Genex
 • نتبجه گیری مدل سازی حرارتی درچاه پارسی - 35
 • فصل پنجم، نتیجه گیری
 • چاه آغاجاری – 140
 • چاه بینک – 4
 • چاه گچساران – 83
 • چاه منصوری – 6
 • چاه پارسی – 35
 • پیوست و ضمایم
 • میدان نفتی آغاجاری
 • میدان نفتی بینک
 • میدان نفتی گچساران
 • میدان نفتی منصوری
 • میدان نفتی پارسی
 • منابع فارسی
 • منابع خارجی