صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد مدیریت دولتی - بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های بورس تهران
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 89
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد مديريت دولتي - بررسي روشهاي تامين مالي بر ارزش شرکت هاي بورس تهران
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع مدیریت هفت

پایان نامه ارشد مدیریت دولتی -بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های بورس تهران

فرمت DOC تعداد صفحه 150 حجم فایل 250 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد مدیریت دولتی -بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های بورس تهران

 • چكیده
 • فصل اول : كلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع
 • فرضیه های تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • ساختار كلی تحقیق
 • تعریف واژه ها
 • فصل دوم : ادبیات تحقیق
 • بخش اول : روشهای تامین مالی
 • تاریخچه
 • شیوه های تامین مالی
 • روشهای متداول برای تامین مالی
 • مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت
 • وامهای بلند مدت
 • ویژگیهای وامهای بلند مدت
 • مزایای وامهای بلند مدت
 • معایب وامهای بلند مدت
 • سهام ممتاز
 • ویژگی های سهام ممتاز
 • انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی
 • مزایای انتشار سهام ممتاز
 • معایب انتشار سهام ممتاز
 • سهام عادی
 • ویژگیهای سهام عادی
 • انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی
 • مزایای انتشار سهام عادی
 • معایب انتشار سهام عادی
 • اختیار خرید سهام
 • ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی
 • مزایای اختیار خرید سهام
 • معایب اختیار خرید سهام
 • سهام عادی
 • ویژگیهای عمومی سهام عادی
 • نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها
 • نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها
 • سودهای توزیع نشده شركت
 • سود انباشته
 • مزایای استفاده از سود انباشته
 • معایب استفاده از سود انباشته
 • روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها
 • سود سهمی
 • اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 1559 بازده سهام
 • بخش دوم : هزینه های تامین مالی
 • هزینه سرمایه
 • محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
 • مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری
 • معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری
 • معایب استفاده ارزش بازار
 • نظریه های ساختار سرمایه
 • مفروضات CAPM
 • نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت
 • موسسات درحال رشد
 • موسسات در حال افول
 • موسسات در حال بلوغ
 • تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست )
 • عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود
 • بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها
 • تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها
 • تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها
 • تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها
 • تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها
 • اهرام مالی
 • سیات تقسیم سود و ارزش شركت
 • اصول اساسی حاكم بر تحقیق
 • اثر سیاست تقسیم سود
 • سودآوری و ارزش شركت
 • رشد تقسیم سود و رشد سودآوری
 • بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج)
 • تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
 • تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران
 • فصل سوم : متدولوژی تحقیق
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق
 • ضریب همبستگی پیرسون
 • آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیك
 • آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندكور/ فیشر)
 • آزمون K-S
 • فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق
 • مقدمه
 • آزمون فرضیه ها
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه
 • نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
 • نتیجه گیری كلی
 • پیشنهادت تحقیق
 • پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
 • پیشنهادات آتی
 • محدودیتهای تحقیق
 • منابع و مآخذ

محصولات برتر و مرتبط فروشگاه های دیگر