صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا - نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 94
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه کارشناسي ارشد جغرافيا - نقش سد شيرين دره در توسعه کشاورزي دهستان اترک
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا - نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

فرمت DOC تعداد صفحه 220 حجم فایل 2200 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا - نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

 • چکیده
 • فصل اول
 • کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ادبیات تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • اهمیت موضوع تحقیق
 • اهدف تحقیق
 • روش تحقیق
 • مشکلات تحقیق
 • منابع
 • فصل دوم
 • مباحث نظری توسعه روستایی
 • مقدمه
 • تعاریف و مفاهیم روستا
 • مفاهیم و تعاریف توسعه
 • تفاوف رشد و توسعه
 • توسعه روستایی
 • اهداف توسعه روستایی
 • برنامه ریزی توسعه روستایی
 • کشاورزی و ضرورت توسعه آن
 • نظریه‌های توسعه روستایی
 • نظریه صنعتی کردن روستاها
 • ناحیه اگروپلیتن
 • نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت)
 • موانع توسعه روستایی
 • منابع
 • فصل سوم
 • جغرافیای طبیعی
 • مقدمه
 • موقعیت و وسعت جغرافیایی شهرستان مانه و سملقان
 • موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت دهستان
 • توپوگرافی منطقه مورد مطالعه
 • زمین شناسی
 • ژئومورفولوژی دهستان
 • آب و هوای دهستان اترک
 • درجه حرارت (دما)
 • میانگین حداقل و حداکثر دما
 • بارندگی
 • توزیع فصلی بارش
 • نم نسبی
 • تبخیر و تعرق
 • یخبندان
 • طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه
 • روش دومارتن
 • روش آمبرژه
 • آمبرو ترمیک
 • هایتروگراف
 • منابع آب
 • منابع آب‌های سطحی
 • رودخانه اترک
 • رودخانه شیرین دره
 • آبهای زیرزمینی
 • منابع آب روستاهای نمونه
 • کیکانلو
 • چوپلی تپه
 • عشق آباد
 • محمد آباد
 • خاک شناسی دهستان
 • انواع خاک‌های دهستان اترک عبارتند از
 • خاک مخروط افکنه‌ها
 • خاک‌های سنگلاخی
 • خاک فلات‌ها
 • خاک دشت‌های دامنه ای
 • خاک رسوبی
 • خاک رسوبی زرد رنگ
 • خاک‌های فرسایش یافته
 • خاک دره‌ها
 • پوشش گیاهی
 • جنگل
 • منابع
 • فصل چهارم
 • ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک
 • مقدمه
 • تعداد و توزیع جمعیت
 • روستاهای نمونه
 • تراکم جمعیت
 • تراکم نسبی(ریاضی)
 • تراکم بیولوژیک
 • ترکیب جمعیت
 • ترکیب جنسی جمعیت
 • ترکیب سنی جمعیت
 • سواد
 • فعالیت و اشتغال جمعیت
 • حرکات جمعیت
 • ولادت
 • مرگ و میر
 • مهاجرت
 • بررسی تحولات جمعیت
 • نرخ رشد طبیعی
 • برآورد و آینده نگری جمعیت (رشد طبیعی)
 • منابع
 • فصل پنجم
 • ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک
 • مقدمه
 • کشاورزی
 • انواع مالکیت اراضی کشاورزی
 • مالکیت خصوصی
 • مالکیت دولتی
 • مالکیت وقفی
 • منابع تأمین آب کشاورزی
 • آبهای سطحی
 • چشمه‌ها
 • چاه‌ها
 • روش‌های آبیاری
 • آبیاری کرتی
 • آبیاری نشتی
 • زراعت
 • گندم
 • جو
 • برنج
 • گیاهان صنعتی
 • پنبه
 • چغندر قند
 • هندوانه
 • درآمد حاصل از زراعت
 • باغداری
 • دامداری و دام‌پروری در دهستان اترک
 • صنعت
 • خدمات
 • منابع
 • فصل ششم
 • امکانات خدماتی دهستان اترک
 • مقدمه
 • امکانات بهداشتی و درمانی
 • خدمات زیر بنایی
 • آب رسانی
 • برق رسانی
 • راه‌های ارتباطی
 • منابع
 • فصل هفتم
 • سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک
 • مقدمه
 • تاریخچه سد شیرین دره
 • موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره
 • سطح حوزه آبریز سد
 • مساحت منطقه
 • اهداف سد
 • مشخصات سد و سر ریز
 • مشخصات مخزن
 • مشخصات سیستم انحراف
 • احجام عمده عملیات اجرایی سد
 • مشخصات آبگیرها
 • هزینه اجرای سد
 • نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه
 • تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه
 • تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه
 • تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد در روستاهای نمونه
 • تغییر در میزان درآمد روسائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه
 • تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه
 • تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه
 • منابع
 • فصل هشتم
 • یافته‌های تحقیق آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها
 • توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه
 • آزمون فرضیه‌ها
 • فرضیه اول
 • فرضیه دوم
 • آزمون فرضیه مقایسه سطح اراضی زیر کشتآبی قبل و بعد احداث سد شیرین دره
 • ارائه راهبردها
 • منابع و مأخذ