صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلو
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 88
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد حسابداري - بررسي امکان بکارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلو مينيوم
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلو مینیوم

فرمت DOC تعداد صفحه 150 حجم فایل 256 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم

 • چكیده
 • فصل اول
 • كلیات
 • مقدمه
 • عوامل موثر بر انتخاب مولد هزینه
 • به طور خلاصه، مزایای ABC را می توان به صورت زیر ذكر نمود
 • بیان مساله
 • انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • اهمیت موضوع تحقیق
 • سوالات اصلی تحقیق
 • فرضیه‌های تحقیق
 • نوآوری تحقیق
 • تعاریف عملیاتی
 • بهای تمام شده
 • هزینه‌های تولیدی
 • مواد مستقیم
 • دستمزد مستقیم
 • سربار ساخت
 • تخصیص هزینه‌ها
 • نرخ جذب سربار
 • هزینه‌یابی
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
 • فعالیت
 • محرك هزینه
 • هزینه یابی سنتی
 • سودخالص
 • سود هر سهم
 • قیمت معاملاتی
 • فصل دوم
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • حسابداری بهای تمام شده
 • اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشكیل دهنده آن
 • نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری
 • بخشهای سیستم حسابداری بهای تمام شده
 • عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده
 • اندازه موسسه
 • نوع فرآیند تولید
 • تنوع محصولات تولیدی
 • طرز برخورد مدیریت با اطلاعات بهای تمام شده
 • متغیرهای خارجی
 • ماهیت حسابداری بهای تمام شده
 • عناصر تشكیل دهنده بهای تمام شده
 • سیستمهای هزینه‌یابی
 • سیستمهای هزینه‌یابی سنتی و روشهای مربوطه
 • هزینه‌یابی مستقیم (نهایی)
 • هزینه‌یابی جذبی
 • سیستم هزینه‌یابی سفارش كار
 • سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای
 • ویژگی‌های سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای
 • حسابداری سیستم هزینه‌یابی مرحله‌ای
 • حسابداری مواد اولیه
 • حسابداری حقوق و دستمزد
 • حسابداری سربار كارخانه
 • انتقال بهای تمام شده واحدهای تكمیل شده هر دایره به دایره بعد
 • انتقال بهای تمام شده محصول از دایره نهایی به انبار كالای ساخته شده
 • روشهای بكارگیری هزینه‌یابی مرحله‌ای
 • گزارش هزینه تولید
 • روش میانگین
 • روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)
 • هزینه‌یابی محصولات مشترك و فرعی
 • محصولات مشترك
 • هزینه‌های مشترك و هزینه‌های قابل تفكیك
 • حسابداری محصولات مشترك
 • روش خالص ارزش بازیافتنی (ارزش تقریبی فروش در نقطه تفكیك)
 • محصولات فرعی
 • حسابداری محصولات فرعی
 • كاهش خالص ارزش بازیافتی محصول فرعی از هزینه‌های مشترك
 • منظور نمودن ارزش فروش محصول فرعی به حساب درآمد
 • تسهیم هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر تولیدی
 • روشهای تخصیص هزینه‌های دوایر خدماتی به دوایر استفاده كننده (تولیدی یا خدماتی)
 • روش مستقیم
 • روش یكطرفه
 • روش 2 طرفه (روش ریاضی)
 • ضرورت استفاده از نرخهای از پیش تعیین شده جذب سربار
 • مبانی جذب هزینه‌های سربار
 • مقدار تولید بعنوان مبنا
 • هزینه‌ مواد مستقیم به عنوان مبنا
 • هزینه‌ دستمزد مستقیم بعنوان مبنا
 • بهای اولیه بعنوان مبنا
 • ساعات كار مستقیم بعنوان مبنا
 • ساعات كار ماشین آلات به عنوان مبنا
 • فعالیت بعنوان مبنا
 • هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)
 • فنون و تكنیكهای حسابداری مدیریت
 • تكنیكهای كمی
 • تكنیكهای كیفی
 • هزینه‌یابی برمبنای هدف (TC)
 • توضیح تكنیك هزینه‌یابی بر مبنای هدف
 • مدل حاشیه سود بر مبنای هدف
 • هزینه‌یابی مبتنی بر بازار
 • گام اول: تعیین فروش بلندمدت و اهداف سود
 • گام دوم: ساخت‌دهی خط تولید
 • گام سوم: قیمت‌گذاری محصول برمبنای هدف
 • عوامل موثر در قیمت‌گذاری
 • سایر عوامل
 • مراحل قیمت‌گذاری محصول برمبنای هدف
 • گام چهارم: تعیین حاشیه فروش هدف
 • گام پنجم: تعیین بهای تمام شده مجاز
 • قسمت دوم: هزینه‌یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت
 • مقدمه
 • نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید
 • حسابداری مدیریت
 • رویكردهای حسابداری مدیریت
 • رویكردهای كمی
 • رویكردهای كیفی
 • هدفهای حسابداری مدیریت
 • تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی
 • روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت
 • طبقه‌بندی هزینه‌ها
 • طبقه‌بندی هزینه‌ها از دیدگاه وظایف مدیریت
 • طبقه‌بندی هزینه‌ها از دیدگاه قابلیت ردیابی یا ارتباط فعالیت
 • طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس محاسبه سود «طبقه‌بندی عملیاتی»
 • طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس واكنش نسبت فعالیت (رفتار هزینه)
 • طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس ارتباط با كنترل و تصمیم‌گیری
 • طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس فرض دوره مالی
 • طبقه‌بندی سازمانی هزینه‌ها
 • سایر طبقه‌بندی هزینه‌ها
 • هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)
 • ضعف سیستمهای هزینه‌یابی سنتی
 • سلسله مراتب فعالیتها
 • محركهای هزینه (فعالیت) و ماهیت آنها در (ABC)
 • مزایای بكارگیری هزینه‌یابی برمبنای فعالیت
 • طراحی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت
 • گام اول: تلفیق فعالیتها
 • گام دوم: گزارش هزینه فعالیتها
 • گام سوم: شناسایی مراكز فعالیت
 • گام چهارم: انتخاب محركهای منابع
 • گام پنجم: انتخاب محركهای فعالیت
 • تعداد محركهای فعالیت (محرك هزینه) مورد نیاز
 • عوامل موثر در انتخاب محركهای مناسب هزینه (فعالیت)
 • هزینه تعیین محركهای هزینه و هزینه اندازه‌گیری
 • آثار رفتاری
 • همگن بودن فعالیتها
 • پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت
 • مرحله اول: گروه هدایت كننده
 • مرحله دوم: گروه اجرایی
 • تركیب و تعهد زمانی
 • راهبرد ارتباط
 • مرحله سوم: آگاهی و آموزش
 • كاربرد استفاده از سیستم ABC
 • مناسب‌ترین زمان كاربرد سیستم ABC
 • سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی
 • مدیریت برمبنای فعالیت
 • بعنوان یك سیستم فراگیر
 • نسلهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت
 • نخستین نسل سیستم هزینه یابی براساس فعالیتها (ABC)
 • دومین نسل هزینه‌یابی براساس فعالیت
 • سومین نسل سیستم هزینه‌یابی براساس فعالیتها
 • چهارمین نسل از سیستم هزینه‌یابی براساس فعالیتها
 • هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت برمبنای زمان
 • دشواری‌های هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت
 • مدل جدید هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت
 • برآورد هزینه یك واحد زمانی از ظرفیت عملی
 • محاسبه تعداد واحد زمانی لازم برای تكمیل یك واحد از فعالیت
 • محاسبه نرخ محرك‌های هزینه
 • تحلیل و گزارشگری هزینه
 • قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت
 • بودجه‌بندی برمبنای فعالیت
 • قسمت سوم: ویژگیهای صنایع آلومینیوم و كاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت
 • مشخصات قلمرو تحقیق
 • موضوع شركت طبق ماده 2 اساسنامه
 • مالكیت شركت
 • وضعیت اشتغال
 • شركت فرعی
 • خلاصه اهم رویه‌های حسابداری شركت
 • موجودی مواد و كالا
 • داراییهای ثابت مشهود
 • سرمایه‌گذاری در سهام شركتها و درآمد سرمایه‌گذاری
 • مخارج تامین مالی
 • تسعیر ارز
 • ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان
 • چارت سازمانی شركت نورد آلومینیوم
 • شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی
 • فرآیند تولید در شركت
 • انبار در جریان
 • فرآیند عمومی تولید
 • مراحل تولید
 • پروسه تولید
 • نورد سرد
 • ماشین اسلیتر
 • برش عرضی
 • فرمینگ
 • لوله‌سازی
 • انبار در جریان ساخت
 • روش محاسبه قیمت تمام شده
 • محاسبه بهای تمام شده
 • محاسبه هزینه‌های جذب نشده در تولید
 • محصولات فرعی
 • بهای تمام شده محصولات در سال 1383
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت
 • مقدمه
 • جدول درصد تولید و فروش محصول ورق نسبت به كل تولید و فروش شركت
 • مقایسه پیاده‌سازی با نصب
 • تعیین فعالیتها
 • تعیین محركهای فعالیت
 • تخصیص هزینه‌ها
 • مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC
 • مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC
 • قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده
 • پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
 • پژوهشهای انجام شده در ایران
 • پژوهشهای انجام شده در جهان
 • فصل سوم
 • متدولوژی تحقیق
 • مقدمه
 • داده‌های تحقیق، روش و ابزار تحقیق، روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و متغیرهای تحقیق
 • روش تحقیق
 • ابزار تحقیق
 • فرضیه‌های تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • داده‌های تحقیق (جامعه آماری)
 • متغیرهای تحقیق
 • روش جمع‌آوری داده‌ها
 • روش تحلیل داده‌ها
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
 • مقدمه
 • آزمون فرضیه‌ها
 • فصل پنجم
 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 • نتیجه‌گیری كلی
 • پیشنهادات حاصل از تحقیق
 • محدودیتهای تحقیق
 • منابع و مأخذ
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،