صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه ارشد ورزش و تربیت بدنی - تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد سرویس ساده والیبال
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 92
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه ارشد ورزش و تربيت بدني - تاثير سطح مهارت الگو بر عملکرد سرويس ساده واليبال
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود رایگان چکیده پایان نامه ارشد ورزش و تربیت بدنی تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد سرویس ساده والیبال

پایان نامه ارشد ورزش و تربیت بدنی - تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد سرویس ساده والیبال

فرمت DOC تعداد صفحه 130 حجم فایل 107 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه ارشد ورزش و تربیت بدنی- تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد سرویس ساده والیبال

 • فصل اول
 • مقدمه و بیان مسأله
 • مقدمه
 • بیان مسأله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه‌های تحقیق
 • پیش فرض‌های تحقیق
 • محدودیت‌های تحقیق
 • تعریف عملیاتی متغیرها
 • الگوی ماهر
 • الگوی در حال یادگیری
 • توصیف كلامی
 • مراحل آزمون
 • مرحله اكتساب
 • مرحله پیش آزمون
 • مرحلة پس آزمون
 • مرحله یادداری
 • كوششهای تمرینی
 • فصل دوم
 • مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • زمینة نظری موضوع تحقیق
 • اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریة یادگیری حركتی
 • نظریة «حلقة بسته» آدامز (1971)
 • نظریة طرحوارة اشمیت (1975)
 • طرحوارة فراخوانی
 • طرحوارة بازشناسی
 • تنبیهای اولیه از یادگیری مشاهده‌ای
 • تبیین میلر و دلارد از یادگیری مشاهده ای
 • توجیه بندورا از یادگیری مشاهده ای
 • تحلیل اسكینر از یادگیری مشاهده ای
 • مشاهدة نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد
 • دیدگاه اول
 • زیر فرایند توجه
 • زیر فرایند یادداری یا به یاد سپاری
 • زیر فرایند تولید یا بازسازی رفتار
 • زیرفرایند انگیزش
 • دیدگاه دوم
 • دیدگاه ادراك مستقیم
 • عوامل موثر بر یادگیری مشاهده‌ای
 • ویژگی‌های الگو
 • الگوی ماهر و نسخه برداری
 • موقعیت اجتماعی الگو
 • خود الگودهی
 • تشابه الگو
 • ویژگیهای نمایش
 • برنامه ریزی تمرین
 • فاصله دهی و زمانبندی نمایش
 • تمرین دو نفره
 • زاویة دید
 • تصویر سازی
 • ویژگی‌های مشاهده‌گر
 • سطح مهارت فراگیر
 • سن مشاهده‌گر
 • توجیهات رشدی در الگودهی
 • پیشینة تحقیق
 • فصل سوم
 • روش تحقیق
 • جامعة تحقیق و آزمودنیها
 • متغیرهای تحقیق
 • سطح مهارت الگو
 • كوشش های تمرینی
 • مراحل آزمون
 • متغیرهای وابسته در این تحقیق عبارتند از
 • ابزار اندازه گیری
 • مقیاس ارزیابی الگو ( شكل ) سرویس ساده والیبال
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • فیلم الگوی ماهر
 • فیلم الگوی در حالی یادگیری
 • نحوة اجرای آزمون
 • مراحل آزمون
 • مرحله پیش آزمون
 • مرحلة اكتساب
 • مرحلة پس آزمون
 • مرحلة یادداری
 • روشهای تحقیق
 • فصل چهارم
 • یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
 • تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها
 • تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها
 • آزمون فرضیه‌های تحقیق
 • فصل پنجم
 • بحث و نتیجه گیری
 • خلاصه تحقیق
 • بحث و تفسیر یافته ها
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،